Siapa Sayyidah Aisyah Binti Imam Ja’fat As-Sadiq

SAYYIDAH AISYAH BINTI IMAM JA’FAR AS-SADIQ

Tidak jauh dari benteng Salahuddin Al-Ayyubi, Masjid tersebut berada di persimpangan empat jalan raya, disebut Masjid Sayyidah Aisyah kerana didalamnya ada makam Sayyidah Aisyah binti Imam Ja’far Ash-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain cucu Rasulullah Saw.

Sayyidah Aisyah termasuk keluarga Rasulullah Saw ( Ahlul Bait) dari garis keturunan Imam Husain, Sayyidah Aisyah terkenal ahli ibadah , disamping itu juga terkenal seorang yang sangat dermawan,Setiap hari beliau bersedekah kepada faqir miskin dan anak-anak yatim, meski terkadang beliau sendiri dalam keadaan ekonomi sulit.

Antara munajat Sayyidah Aisyah : ”Demi keluhuran dan ke agungan-Mu jika Engkau masukkan saya kedalam neraka maka saya akan benar-benar mengambil peng-Esa-an saya kepada-Mu dengan kedua tangan saya dan saya berkeliling dengan membawa peng-Esa-an tersebut terhadap ahli neraka dan saya berkata kepada mereka: “Saya telah mengEsakan-Nya kemudian Dia menyiksa saya.“
Beliau meninggal tahun 145 H dan di makamkan di Babu Qurofah Mesir.. Semoga Allah meredhainya.”

Adik-beradik Sayyidah Aisyah yang lain antaranya ialah Ali al-Uraidhi, Musa al-Kazhim, Yahya Al-Muktaman(suami Sayyidah Nafisah) dan lain-lain. Ayah mereka adalah tokoh besar dalam keilmuan Islam iaitu Imam Ja’far as-Sadiq.

BIOGRAFI IMAM JA’FAR SHADIQ

Imam Ja’far bin Muhammad lahir di Madinah pada tahun 82 H, pada masa pemerintahan Abd Al-Malik ibn Marwan.

Imam Ja’far Ash-Shadiq adalah keturunan kelima Rasulullah SAW melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayahnya, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein Asy-Syahid bin Ali bin Abi Thalib menikah dengan Ummu Farwah, yang nama aslinya Qaribah atau Fatimah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shidiq. Dengan nasab yang luar biasa tersebut, lmam Ja’far mewarisi darah beberapa tokoh paling utama di bumi sekaligus : Fatimah binti Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Shiddiq.

Sedangkan nenek dari ibunya adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kerana nasab datuk-nenek dari pihak ibunya bermuara kepada Abu Bakar Shiddiq, Imam Ja’far Ash-Shadiq pun mengatakan, ‘Aku dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali.'(Siyar ‘A’lam An Nubala : 259).

Kerana ikatan darah yang sangat kuat itulah, lmam Ja’far Ash-Shadiq sangat mencintai datuk-datuknya, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Ash-Shiddiq, serta orang-orang yang mereka sayangi, seperti Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakar, dan lain-lain. Dalam berbagai catatan sejarah pun diceritakan Imam Ja’far membenci orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Nabi tersebut, juga orang-orang yang menetapkannya sebagai imam yang ma’sum.

Selama 15 tahun lmam Ja’far tinggal bersama datuknya, Ali Zainal Abidin, keturunan Rasulullah yang selamat dari pembantaian di Karbala. Setelah lmam Zainal Abidin wafat, barulah beliau diasuh oleh ayahnya, Muhammad Al-Baqir, selama 19 tahun.

Beliau sempat menyaksikan kekejaman Al-Hajjaj, gubernur Madinah, pemberontakan Zaid ibn Ali, dan penindasan terhadap para pengikut keturunan Nabi. Beliau juga menyaksikan naiknya Al-Saffah menjadi khalifah pertama Dinasti Abbasiyah, yang semula mendukung kaum Alawiyyin tapi belakangan berbalik memusuhi. Dalam suasana seperti itulah, lmam Ja’far tumbuh, belajar, dan berdakwah untuk menyebarkan sunnah Rasulullah dan akhlaq kaum muslim.

Kerana keluasan dan kedalaman ilmunya itulah, lmam Ja’far juga digelari Al-lmam oleh kaum Ahlussunnah wal Jama’ah.
Betapa tidak luas, tak kurang 15 tahun beliau dididik langsung oleh datuknya, lmam Zainal Abidin, seorang ahli ibadah, ulama besar, dan pemimpin ahlul bayt yang paling dihormati seluruh lapisan umat lslam pada zamannya.

Selain kepada ayah dan datuknya, lmam Ja’far juga menimba ilmu dari para sahabat besar, seperti Sahl bin
Sa’ad As-Sa’idi dan Anas bin Malik, serta dari ulama dari generasi tabi’in, seperti Atha’ bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Urwah bin Az-Zubair, Muhammad bin Al-Munkadir, Abdullah bin Abu Rafi’, dan Ikrimah Mawla bin Al-Abbas.

Dengan kedalaman ilmunya dan kemuliaan yang ada pada dirinya, lmam Ja’far di masa hidupnya memang menjadi media bertemunya berbagai faham dan golongan pada kaum muslimin.

Berbagai mazhab syari’at dan tarekat merujukkan ajaran-ajarannya kepada lmam Ja’far. Bahkan boleh dibilang bahawa lmam Ja’far adalah guru utama bagi sebagian besar ahli fiqih yang belakangan menyusun madzhab. Sebut saja lmam Sufyan Ats-Tsauri, lmam Sufyan bin Uyainah, lmam Abu Hanifah, lmam Malik, Yahya bin Sa’id Al-Anshary, Ibnu Jarih, Al-Qaththan, Muhammad bin lshar bin Yassar, Syu’bah bin Al-Hajjaj, dan Abu Ayyub As-Sijistaniy, yang tercatat pernah berguru kepada lmam Ja’far.

Sementara dalam bidang kesufian, nama lmam Ja’far as-Sadiq tercatat dalam berbagai mata rantai silsilah thariqat sufiyyah, seperti Naqsyabandiyyah, Qadiriyyah, Alawiyyah, dan lain-lain.

Fakta-fakta tersebut tentu menguatkan bukti sebenarnya sang imam adalah tokoh Ahlussunnah. Sebab, jika bukan, pasti kaum Sunni tidak akan menjadikannya sebagai salah satu rujukan.

Meski begitu, seiring perjalanan waktu, mazhab Ja’fari yang dikembangkan oleh ulama sesudahnya semakin kental bernuansa Syi’ah. Kerana itu, jika mengkaji mazhab Ja’fari dizaman moden ini, mahu tidak mahu kita akan bertemu dengan tradisi mazhab Ja’fari ala kaum Syi’ah. Sebab hanya sumber-sumber itu yang hingga kini masih dapat ditemui.

Diriwayatkan oleh Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdzani, Ja’far as-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir mendatangi mereka ketika mereka hendak meninggalkan Madinah, lalu berkata, ‘Sesungguhnya kalian (insya Allah) termasuk orang-orang soleh di negeri kalian, maka sampaikanlah kepada mereka ucapanku ini, ‘Barangsiapa mengira aku adalah imam ma’shum yang wajib ditaati, aku benar-benar tidak ada sangkut paut dengannya. Dan barangsiapa mengira bahwa aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, aku berlepas diri dari orang itu.” (Syiar ‘A’lam An Nubala : 259).

Muhammad bin Fudhail menceritakan dari Salim bin Abu Hafshah, ‘Aku bertanya kepada Abu Ja’far (lmam Muhammad Al-Baqir) dan putranya, Ja’far, tentang Abu Bakar dan Umar. Beliau (lmam Muhammad) berkata, ‘Hai Salim, cintailah keduanya dan berlepas diri musuh-musuhnya kerana keduanya adalah imam al-huda (pemimpin yang mendapat petunjuk).’

Kemudian Ja’far berkata, ‘Hai Salim, apakah ada orang yang mencela datuknya sendiri? Abu Bakar adalah datukku. Aku tidak akan mendapat syafaat Muhammad SAW pada hari qiamat jika aku tidak mencintai keduanya dan memusuhi musuh-musuhnya.”
Ucapan Imam Ash-Sadiq seperti ini beliau ucapkan di hadapan ayahnya, lmam Muhammad Al-Baqir, dan ia tidak mengingkarinya (Tarikh Al-lslam 6/46).

Hafsh bin Ghayats, murid Ash-Shadiq, berkata, ‘Saya mendengar Ja’far bin Muhammad berkata, ‘Aku tidak mengharapkan syafaat untukku sedikit pun melainkan aku berharap syafaat Abu Bakar semisalnya. Sungguh dia telah melahirkanku dua kali.”

Murid lmam Ja’far yang lain, Amr bin Qais al-Mulai, mengatakan, ‘Saya mendengar lbnu Muhammad yakni Ja’far Ash-Sadiq berkata, ‘Allah Ta’ala berlepas diri dari orang yang berlepas diri dari orang yang berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar.”(Siyar Alam An Nubala :260).

Zuhair bin Mu’awiyah berkata, ‘Bapaknya berkata kepada lmam Ja’far bin Muhammad, ‘Sesungguhnya saya memiliki tetangga yang mengira engkau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar.’

lmam Ja’far pun menjawab, ‘Semoga Allah berlepas diri dari tetanggamu itu. Demi Allah, sesungguhnya saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadaku kerana kekerabatanku dengan Abu Bakar. Sungguh aku telah mengadukan (rasa sakit), maka aku berwasiat kepada pakcikku (dari ibu), Abdurrahman bin Al-Qasim.” (At Taqrib, lbnu Hajar, dan Tarikh Al-lslam, Adz Dzahabi.

Imam Ja’far wafat pada 25 Syawal 148 H (ada juga yang yang mengatakan pada bulan Rajab) dalam usia 68 tahun di kota kelahirannya, Madinah. Sang imam meninggalkan putra putri, yang belakangan juga dikenal sebagai permata-permata ilmu. Yaitu lsmail, Abdullah, Musa Al-Kazhim, lshaq, Muhammad, Ali, Aisyah dan Fathimah.

Sumber: Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari.